Beridet Bågskytte/horseback archery

Beridet Bågskytte


Beridet bågskytte utvecklades för jakt och även krig.  För att kunna utföra beridet bågskytte behövs båda händerna och då krävs ömsesidigt förtroende och bra kommunikation med sin häst för att kunna rida och skjuta i galopp på ett säkert sätt.


Lajos Kassai, född 1960 i Ungern, lade i slutet 1980-talet grunden för det europeiska beridna bågskyttet. I början av 1990-talet började han sprida sina idéer i Europa och västvärlden. Kassai har idag skolor i bl a Ungern, Tyskland, England och USA, där man efter speciella intagningsprövningar får lära sig hantera häst, båge, kondition och mentalitet. Lajos Kassai har även grundat den ungerska disciplinen numera kallad Tower.


Beridet Bågskytte har flera grenar, Tower, Raid( f.d Koreanska) och Hunttrack/jaktbana är vanligast men även Mogu, Qabaq och Massashea förekommer samt en del andra som olika länder själva tagit fram och har än inte lika stor spridning.English version


Horseback Archery


Horseback archery where developed for hunting and war. To perform horseback archery, you need both hands and that requires mutual trust and good communication with your horse, to be able to ride and shoot at a gallop safely.


Lajos Kassai, born in 1960 in Hungary, submitted in late 1980s, the basis for European horseback archery. In the early 1990s he began to spread their ideas in Europe and to the west. Kassai currently has schools in Hungary, Germany, England and the United States, which called for special admissions trials where you learn how to handle the horse, bow, get a good fitness and also get mentality prepared. Lajos Kassai also founded the Hungarian discipline now days called Tower.


Horseback Archery has several branches, Tower, Raid and Hunttrack is most common but also Mogu, Qabaq and Massashea occurs and some other countries which themselves have developed and are not as widespread.


Grenar

Copyright © All Rights Reserved